KAWAI GL-10i 한국 런칭 기념  초청 연주회

YOUNG ARTIST CONCERT일시 : 2017. 12. 5 (화) 오후 7시 30분
장소 : 코스모스홀
주최 : (주)코스모스악기   KAWAI
협찬 : 음악춘추    객석             


P r o g r a m  

Frederic Francois Chopin (1810~1849)    -    Etude Op.10 No.5  in G b Major  “흑건”                       문 채 은

                                                                         Etude Op.10 No.4  in c # minor “추격”                         고 서 현

                                                                         Etude Op.10 No.5  in G b Major  “흑건”                       황 예 지

                                                                         Etude Op.10 No.4  in c # minor “추격”                         황 예 지


L.v.Beethoven (1770-1827)     -    Sonata  No.2 in A Major Op.2-2, 1st mov. Allegro vivace            문 채 은

F.Liszt (1811-1886)      -    Concert Paraphrases on Operas by Verdi  “Rigoletto”  (리골레토)


F.Schubert (1797~1828)      -    Wanderer Fantasy in C major D. 760 Op.15  “방랑자 환상곡”            고 서 현

                                                    1st mov. Allegro con fuoco, ma non troppo


L.v.Beethoven (1770-1827)       -    Sonata No.11 in B-flat Major Op.22                                             황 예 지

                                                         1st mov. Allegro con brio


P r o f i l e이 공 희   Pianist

- 수원대학교 음악대학원 객원교수
- 국립강릉원주대학교 겸임교수
- 외교통상부(인)국제문화개발연구원 이사문 채 은   Pianist

- 한예 음악콩쿨 3등
- 음악교육신문사 콩쿨(수원지사) 최우수상
- 신예 음악콩쿨 2등
- 대한음악신문사 콩쿨 1등
- J&R 전국 음악콩쿨 1등
- 수원대학교 콩쿨 장려상
- 마리 음악콩쿨 전체대상
- 유니버셜하모니 음악콩쿨 3등고 서 현   Pianist

- 한음 필하모닉오케스트라 콩쿨 장려상
- 뮤즈월드콩쿠르 대상
- 마리클래식 전국음악콩쿨 준대상
- 음악교육신문사(수원지사) 콩쿨 은상
- 아카스뮤직콩쿨 최우수상      
- 한예콩쿨 장려상황 예 지   Pianist

- 뮤즈월드신문 콩쿨 대상
- 한국 음악 전국콩쿨 대상 
- 전국학생 AKAS 뮤직콩쿨 최우수상
- 신예 음악콩쿨 장려상
- 별망성 전국음협콩쿨 동상
- 신예 음악콩쿨 3등  별망성 
- 전국음협콩쿨 은상

Share this Post: